{}
 • Remembered Daewoo
 • 대우자동차 (DAEWOO)
 • 지엠 대우 (GM DAEWOO)
 • {"google":["Raleway","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/eb5lw7kqd%2Fup%2F6084df5a6ab17_1920.png","height":"200"}
 • Remembered Daewoo
 • 지엠 대우 (GM DAEWOO)
 • 대우자동차 (DAEWOO)
 • 지엠 대우 베리타스

   

  지엠 대우에서 2008년 9월에 출시한 후륜구동 대형 세단 입니다.

  스테이츠맨과 마찬가지로 주행 성능과 넓은 실내 공간 등을 어필했지만 전반적으로 동급 대비 다소 뒤떨어지는 편의사양 설계와 마감, 수입차 수준의 높은 유지비 등으로 인해 3년도 채 팔지 못하고 단종되었습니다.

  글쓰기

  글쓰기

  글쓰기

  {"google":["Raleway","Libre Baskerville"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Myeongjo"]}{"google":["Raleway","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}
  {"google":["Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR"]}